Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-019NN mot NRK

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

Lukket behandling

Denne saken har lukket behandling, og vises her med mindre og anonymisert informasjon.

NRK brøt ikke god presseskikk

PFU konkluderte med at det ikke innebar noe presseetisk overtramp at en redaksjonell medarbeider som har slektninger i et konfliktområde, deltok i dekningen av konflikten. Utvalget påpekte at det ikke var noe i det publiserte som skulle tilsi at redaksjonens valg og vurderinger ikke var gjort på et fritt og uavhengig grunnlag, eller at det var presseetisk påkrevd å opplyse om journalistens tilknytning.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PFUs uttalelse

NRK publiserte i perioden oktober 2023 til januar 2024 flere artikler som omtalte hendelser i et konfliktområde.

Klager:
Klager mente NRK ikke ivaretok den redaksjonelle integriteten, troverdigheten og uavhengigheten da én av journalistene med byline på artiklene har slektninger som er berørt av den omtalte konflikten. Ifølge klager er dette et bakenforliggende forhold som NRK skulle vist åpenhet om i publiseringene, for å unngå spekulasjoner om inhabilitet. Klager viste til at journalisten har vært åpen andre steder om hvordan konflikten påvirket hen negativt, og at det underbygget at det var grunn til å stille spørsmål ved NRKs redaksjonelle troverdighet.

Mediet:
NRK anførte at det ikke automatisk innebærer en interessekonflikt at man har slektninger i et konfliktområde. Videre mente NRK at det er helt urimelig om en journalists integritet, uavhengighet og troverdighet skal bedømmes etter medfødte forhold som hen ikke har valgt selv. Ifølge NRK må det anses som en redaksjonell styrke at man har journalister med bakgrunn fra området som dekkes. NRK kunne heller ikke finne noe faktisk grunnlag for at deres journalist skulle ha fremmet noen personlig agenda i dekningen. For øvrig påpekte NRK at journalistikken var utarbeidet av team, ingen enkeltjournalist, samt at det ikke er den enkelte journalist som avgjør hva som publiseres, og at redaksjonsledelsen selvsagt vurderte om journalisten kunne dekke konflikten, før journalisten ble satt på oppgaven.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at klagen setter søkelys på et tema som redaksjonene må ha et bevisst forhold til: Det er helt sentralt at mediene tenker gjennom hvordan man ivaretar egen redaksjonell integritet og troverdighet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.2. Anerkjenner man ikke viktigheten av dette, vil redaksjonen kunne miste den nødvendige tilliten fra publikum, noe som videre vil kunne undergrave journalistikken.

Berettiget grunnlag for å spekulere?
Som det går frem av VVP 2.2, skal redaksjonelle medarbeidere unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. Det betyr likevel ikke at enhver rolle og binding automatisk vil utfordre presseetikken.

Som PFU har påpekt tidligere, må også redaksjonelle medarbeidere ha ytringsfrihet og kunne engasjere seg i samfunnet. Det vil dessuten alltid være mulig å spekulere om ulike forhold. I en presseetisk vurdering er det relevante spørsmålet derfor om det finnes et berettiget grunnlag for å spekulere, og om det handler om bakenforliggende forhold som mediet må være åpen om, fordi det kan være relevant for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet, jf. VVP 2.3.

Familiebakgrunn og journalistiske begrensninger
I dette tilfellet handler innvendingen om en journalists familietilknytning, hvor slektninger er rammet direkte av omtalte konflikt.

På generelt grunnlag understreker utvalget at det ikke kan være slik at en journalist må utestenges fra å dekke et spesifikt område, fordi journalisten har bakgrunn fra eller slekt i det aktuelle området. Det kan ikke anses som en dobbeltrolle eller presseetisk uakseptabel binding, og ville gjort mye journalistikk umulig. At det er konflikt i det aktuelle området, gjør heller ikke journalisten til en part i konflikten.

Slik utvalget ser det, vil det i mange tilfeller dessuten kunne være en styrke for den journalistiske dekningen at man har redaksjonelle medarbeidere med lokalkunnskap og kildetilfang fra det spesifikke området. Det kan være sentralt når mediene skal dekke områder som er lite tilgjengelige.

Det er likevel vesentlig at redaksjonene alltid er seg bevisst at relasjoner kan skape utfordringer som må hensyntas i den redaksjonelle dekningen. Utvalget merker seg også at NRK har gjort slike vurderinger.

Slik utvalget ser det, ville journalisten åpenbart vært for tett på og hatt en binding om hen skrev om egen familie. Det er imidlertid ikke tilfellet her.

Relevant journalistikk
Det videre spørsmålet er derfor om det er noe i selve publiseringene som skulle tilsi at det finnes et berettiget grunnlag for å spekulere om bakenforliggende redaksjonelle interessekonflikter eller inhabiliteter. PFU finner heller ikke det. Det er ingenting i det publiserte som skulle tilsi at redaksjonens valg og vurderinger ikke er gjort på et fritt og uavhengig grunnlag, eller at det skulle være noen form for personlig agenda involvert. Det handler her om relevant journalistikk, av åpenbar offentlig interesse.

Selv om NRK kunne opplyst om journalistens tilknytning til konfliktområdet, kommer PFU til at det ikke var presseetisk påkrevd i dette tilfellet.

I denne sammenheng minner utvalget på generelt grunnlag om at det å dekke en konflikt av denne typen, der det er sterke følelser involvert, på begge sider, er krevende, og noe ingen journalist vil kunne være uberørt av, uavhengig av bakgrunn.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

24. april 2024

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Tove Lie, Eivind Ljøstad,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

Egil Heinert mot TV 2

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-221

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU