Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-149Adv. John Chr. Elden pva. klient mot Verdens Gang

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Verdens Gang (VG) publiserte i 2020 en artikkel om at en navngitt mann, som tidligere var anklaget for bedrageri, ikke lenger er etterlyst av sveitsisk politi.

Klager er den omtalte mannen ved advokat, som mener journalisten er inhabil til å dekke saker om ham. Det vises blant annet til at VG og journalisten har anmeldt mannen for trusler. Etter klagers mening skulle VG vært åpen om forholdet i sine publiseringer. Videre mener klager at det tok for lang tid fra VG ble anmodet om å følge opp tidligere saker, til påklaget artikkel ble publisert. Klager reagerer også på at det fremstilles som at saken ble henlagt kun grunnet foreldelse. Dessuten mener klager at VG skulle omtalt at han «positivt er frifunnet for samme anklage av pakistansk domstol».

Verdens Gang (VG) avviser at journalisten skulle være inhabil. VG kan heller ikke se at det skulle være et krav å opplyse om anmeldelsene. Slik VG ser det, er klagen motivert av å stoppe VGs journalistiske arbeid. Det anføres at journalisten ikke jobber alene, men i et team. Videre påpekes det at da avisen begynte sitt arbeid, var det ingen bakenforliggende forhold; truslene og anmeldelse kom som følge av VGs journalistikk. Etter VGs mening har avisen også fulgt opp tidligere omtale i tråd med god presseskikk. VG anfører at saken handlet om en henleggelse grunnet foreldelse, og at det ikke var noen frifinnende dom å omtale. For øvrig innvender VG at redaksjonen måtte undersøke opplysningen før avisen kunne publisere, og at klager selv bidro til at det tok tid, ved ikke å besvare VGs spørsmål. Når det gjelder dommen i Pakistan, anser VG denne som irrelevant, fordi avisen aldri har omtalt anmeldelsen og etterforskningen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er god presseskikk å omtale «en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere», jf. punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget merker seg VGs anførsel om at avisen ikke har dekket saken fra Pakistan. Avisen var derfor heller ikke forpliktet til å følge opp denne. Videre konstaterer utvalget at VG fulgte opp saken om at klager ikke lenger var etterlyst av sveitsisk politi. At det tok noe tid fra VG ble anmodet om å følge opp, til VG publiserte, mener PFU det ikke er grunnlag for å kritisere. Som VG også påpeker, var det nødvendig å kontrollere opplysningene før publisering, jf. VVP 3.2. VG kan heller ikke klandres for tiden som gikk grunnet mangel på svar fra klagers advokat. På generelt grunnlag vil utvalget imidlertid anmode mediene om å følge opp så raskt som mulig når nye opplysninger foreligger.

Når det gjelder påstanden om inhabilitet, og brudd på VVP 2.2 og 2.3, merker utvalget seg at anklagen først og fremst kommer fordi VG og avisens journalist har anmeldt klager. VVP 2.3 handler om at mediene skal utvise åpenhet om eventuelle bakenforliggende forhold, som kan ha betydning for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet. PFU mener det er viktig at mediene har lav terskel for å opplyse om slike forhold. Samtidig er det også en gjennomgående enighet i pressen om at det skal være lav terskel for å anmelde det man oppfatter som trusler. I denne saken er det også forhold som taler sterkt mot en omtale av anmeldelsene. Dessuten konstaterer utvalget at forholdene det her er snakk om, kom som følge av VGs dekning. Slik PFU ser det, var det derfor verken relevant eller presseetisk nødvendig å opplyse om anmeldelsen mot klager i den påklagede artikkelen.

I denne sammenheng finner PFU det også sentralt å understreke at dersom det å anmelde trusler skulle bety at mediene og deres medarbeidere gjorde seg inhabile til å dekke saker om anmeldt part, ville det kunne påvirke medienes mulighet for å utføre sitt samfunnsoppdrag, og den redaksjonelle friheten ville være truet. Journalistikk eller journalister skal ikke kunne trues til taushet. Da ville mediene gi avkall på en helt sentral del av sin samfunnsrolle, og allmennheten ville kunne gå glipp av saker av offentlig interesse, og grunnleggende demokratiske prinsipper om ytrings- og informasjonsfrihet ville stå i fare. Slik utvalget ser det, måtte VGs journalist kunne dekke denne saken.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. desember 2020

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

PFU ble forelagt forenklet innstilling i møte 23.09.2020, men sendte denne tilbake for full behandling.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

NN mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.04.2024

Saksnummer

24-019

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU