Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-164Lars Jakob Sletten mot Tvedestrandsposten

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Tvedestrandsposten publiserte tirsdag 2. august 2022 en nyhetsartikkel på nett med tittelen «En person fløyet til sykehus etter trafikkulykke». Det kom frem at en MC og en bil hadde kollidert i forbindelse med en utkjøring. Det ble opplyst hvor ulykken hadde skjedd, og at det var en mann i 50-årene samt en gutt i tenårene som var involvert. Videre uttalte politiet at det ikke skal ha vært stor fart, og at det ikke handlet om alvorlig skade, men trolig bruddskader, og at MC-føreren ble tatt med i luftambulansen.

Det ble publisert bilder fra ulykkesstedet som viste involverte kjøretøy, deriblant en veteranlastebil, samt redningskjøretøy og andre personer og kjøretøy som var kommet til stedet.

Ulykken ble også omtalt i Tvedestrandspostens papirutgave to dager senere, torsdag 4. august 2022 under tittelen «MC-fører ble fløyet til sykehus». Her brukte avisen et oppslagsbilde som viste mannskaper som ryddet rundt motorsykkelen, som lå skadet på bakken. Her ble for øvrig MC-førerens skade nærmere omtalt.

KLAGEN:

Klager er MC-føreren. Han klager med samtykke fra bilføreren som også var involvert i ulykken, samt klagers bror som kom til ulykkesstedet og som er avbildet bakfra.

Klager mener omtalen er identifiserende da han er den eneste på skolen og i området som har den typen motorsykkel som er avbildet. «Veteranbilen som jeg kolliderte med, er også svært lett å kjenne igjen, og er trolig den eneste i sitt slag i mils omkrets», tilføyer klager. Videre er også brorens bil gjenkjennelig: «Nummerskilt er ikke sladdet.» Klager viser dessuten til at hans bror og mindreårige søster som kom til ulykkesstedet, kan kjennes igjen på bildet som ble publisert, og at søsteren opplevde publiseringen som en ekstra belastning.

Slik klager ser det, var bildebruken unødvendig og ikke tilstrekkelig aktsom. Klager anfører: «Når barn er involvert, her både som direkte involvert i ulykken, og som pårørende, bør media utvise ekstra aktsomhet.»

Videre reagerer klager på at det i papirutgaven ble publisert det han mener er «detaljerte helseopplysninger om skadeomfanget».

Klager skriver: «Jeg har forståelse for at publikum har behov for informasjon om hva som har skjedd, når det er full utrykning fra nødetatene, slik det var her. Tvedestrandsposten kunne benyttet andre bilder og unnlatt å publisere detaljerte helseopplysninger, og likevel gitt en god beskrivelse av hendelsesforløpet og alvorlighetsgraden.»

Det anføres brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 og 4.12.

TILSVARSRUNDEN:

Tvedestrandsposten uttrykker forståelse for at det kan oppleves ubehagelig at avisen skriver om ulykker man er involvert i. Avisen viser imidlertid til sitt samfunnsoppdrag; en lokalavis skal opplyse og informere om hendelser i nærområdet.

Tvedestrandsposten skriver: «I dette tilfellet ble Tvedestrandsposten varslet om ulykken mellom en motorsykkel og en bil via en Twitter-melding fra Østre Agder brannvesen, avdeling Vegårshei. Politiet i Agder kom rett etter med en ny melding, der det ble opplyst at det ikke dreide seg om alvorlig personskade. Denne opplysningen var med i den første nyhetsmeldingen Tvedestrandsposten publiserte, og er uthevet i teksten. Dette ble også bekreftet i samtale med operasjonsleder ved politiet i Agder og av personer på ulykkesstedet. At dette ikke var en ulykke med alvorlig personskade var avgjørende for de valg redaksjonen tok i den videre dekningen. Basert på opplysninger fra disse kildene skrev vi en nøktern sak om det som skal ha vært hendelsesforløpet.»

Når det gjelder bildebruken, opplyser avisen at hovedbildet i nettversjonen er tatt på lang avstand «og fra en slik vinkel at bilnummeret ikke kan tydes». Det kommer også frem at bilføreren er uskadd, bemerker avisen. Også bildet som viser personene som kom til stedet, er tatt på avstand. Slik Tvedestrandsposten ser det, har «de to personene som omtales i klagen (…) med ryggen til (…) ingen fremtredende plass i bildet».

Hva gjelder bildet av motorsykkelen, påpeker avisen at den først ble avbildet i papirutgaven, to dager etter ulykken: «Dette fremstår som en vanlig motorsykkel og har ingen identifiserende merker. I papiravisen får vi også noe mer opplysninger fra lokalt politi.»

For øvrig tilføyer avisen at den verken har opplyst om eksakt alder på MC-føreren, hvilken skole han går på, eller hvilken kommune han er hjemmehørende i.

Avisen konkluderer: «Vi mener Tvedestrandsposten, både i tekst og bilder, har opptrådt hensynsfullt og i tråd med god presseskikk.»

Klager påpeker at han ikke har noen problemer «med å forstå at Tvedestrandsposten (heretter kalt TP) omtaler hendelsen i avisen, men det er bildebruken og enkelte detaljer i teksten jeg og min familie reagerer på».

Når det gjelder bildebruken, innvender klager at selv om bildene er tatt på avstand, så kan man på nett zoome inn i bildene: «Da blir det synlige bilskilt både på min brors bil og på tilhengeren. På samme måte som det kan zoomes inn på bildet av min storebror og lillesøster. Det kan virke som redaktøren av TP ikke helt forstår at i de små kommunene som avisen dekker, er det slik at ‘alle kjenner alle’. Selv om TP mener de framstår som ‘tilfeldige personer’, er faktum at de ble gjenkjent på dette bildet.»

Klager fastholder også at bildet av motorsykkelen bidro til å identifisere, da alle på skolen vet hvem som har slik sykkel: «Faktum er igjen at det var flere som kjente igjen sykkelen min på bildet, og som skjønte at det var jeg som var innblandet i ulykken gjennom det.»

Med hensyn til publiseringstidspunktet, og hva som var kjent, skriver klager: «TPs redaktør sier de ikke publiserte noe før de visste at det ikke var alvorlige skader. Det er underlig at TP visste dette før jeg selv og mine pårørende visste dette. Jeg ble fløyet med luftambulanse til sykehuset. Der var det fullt traumemottak. Før far rakk til sykehuset var denne saken på nett og først et par timer senere, ca. kl. 14 kom det svar på CT-bildene som viste at det ikke var snakk om skader i rygg/nakke/hode/indre organer, og nakkekragen ble først da tatt av. TP viser til politiet i forhold til dette. Jeg mener at TP har et selvstendig ansvar for kildekritikk og ikke kan gjemme seg bak at politiet sa noe de ikke hadde grunnlag for å si. Politiet har overfor meg beklaget noen av sine uttalelser i saken.»

Basert på bildebruk og helseopplysninger, er omtalen etter klagers mening ikke spesielt nøktern. For øvrig viser klager til en lignende artikkel publisert noen uker senere, der Tvedestrandsposten hadde en helt annen bildebruk, der involverte kjøretøy blant annet var sladdet. Klager spør avslutningsvis: «Hvis TP mener de har gjort alt riktig i artikkelen fra min sak, hvorfor dekkes denne hendelsen noen uker senere så ulikt?»

Tvedestrandsposten opplyser at bildet ble sladdet i den siste publiseringen klager viser til, da det var antatt at en person i bildet var direkte involvert i ulykken, og vedkommende sto med ansiktet vendt mot fotografen og dermed var lett identifiserbar. Tvedestrandsposten forklarer: «Videre har motorsykkelen et identifiserende merke som er sladdet. Når det gjelder den innklagede saken, gjentar vi at bildet av motorsykkelen ikke ble brukt i nettutgaven, men kun i papirutgaven to døgn etter ulykken. Vi kan dermed ikke se at vi har bidratt til å identifisere føreren før de nærmeste pårørende var orientert.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Tvedestrandsposten omtalte i august 2022 en ulykke mellom en motorsykkel og en bil.

Klager er føreren av motorsykkelen, en tenåring. Han klager med samtykke fra bilføreren, samt klagers bror. Klager mener bildebruken er identifiserende, siden han er den eneste i området som har den typen motorsykkel. Også veteranbilen han kolliderte med var lett å kjenne igjen. Videre var nummerskiltet på brorens bil ikke sladdet. Ifølge klager ble både broren og hans mindreårige søster, som kom til stedet etter ulykken, også gjenkjent på bildet. Klager reagerer videre på det han mener er detaljerte helseopplysninger om skadeomfanget. Etter klagers mening har avisen ikke utvist tilstrekkelig aktsomhet eller tatt i betraktning at barn var involvert.

Tvedestrandsposten forstår at det kan oppleves ubehagelig å lese om ulykker man er involvert i, men mener å ha tatt tilstrekkelig hensyn. Avisen påpeker at en lokalavis skal informere om hendelser i nærområdet, og mener omtalen var nøktern. Det vises til at informasjonen om at det ikke handlet om alvorlig personskade, var avgjørende for valgene redaksjonen tok. Avisen påpeker at bildene som ble publisert på nett er tatt på lang avstand, at personene ikke har noen fremtredende posisjon, samt at motorsykkelen først ble avbildet i papiravisen to dager etter ulykken. Slik avisen ser det, fremstår motorsykkelen helt vanlig, uten identifiserende merker. Tvedestrandsposten tilføyer at det heller ikke ble opplyst om eksakt alder eller hvor klager er hjemmehørende.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har forståelse for at klager, som ble skadet i ulykken, og søsknene, som kom raskt til stedet, opplevde hendelsen dramatisk og medieomtalen som en tilleggsbelastning. Samtidig er det en del av pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Tvedestrandsposten måtte derfor kunne omtale ulykken.

Det betyr likevel ikke at alt kan formidles. Mediene har en plikt til å vise varsomhet, og barn har et ekstra vern i presseetikken, jf. VVP 4.8. Pressen må likevel kunne omtale hendelser som involverer barn og unge. Når det gjelder klagers søster, konstaterer PFU at hun har ryggen til, at bildet er tatt på avstand, og at hun verken er direkte omtalt eller involvert i ulykken. Med hensyn til klager, vektlegger PFU at han verken er utsatt for anklager om skyld for ulykken eller på annen måte satt i et negativt lys. Avisen har beskrevet hendelsen nøkternt; en motorsykkel og veteranbil kolliderte. Det er heller ikke publisert direkte identifiserende opplysninger om klager eller andre involverte i selve artikkelteksten.

Når det gjelder bildebruken, ser PFU imidlertid at personene som kom til ulykkesstedet, samt kjøretøy som er avbildet, kan være gjenkjennelige for de som kjenner dem. Utvalget kan forstå at det oppleves ubehagelig, og minner generelt om at mediene skal tenke gjennom hvilke bilder som publiseres fra ulykker, jf. VVP 4.12, om aktsom bildebruk.

I dette tilfellet mener PFU at Tvedestrandsposten har tatt hensyn. Bildene er ikke nærgående, og klagers motorsykkel ble først avbildet i papiravisen to dager etter ulykken. PFU legger også vekt på at publiseringen skjedde etter at avisen fikk informasjon om at det ikke handlet om alvorlig personskade.

Samtidig merker utvalget seg at Tvedestrandsposten i papirpubliseringen omtalte hvilken type personskade det handlet om, og utvalget minner om at mediene skal være varsomme med å omtale helseopplysninger. Selv om utvalget mener det var relevant å opplyse om skadeomfang for å få frem ulykkens alvorsgrad, kunne avisen unngått å omtale skaden konkret. I dette tilfellet kommer utvalget likevel til at det ikke handlet om en opplysning av så privat karakter at omtalen skulle stride mot VVP 4.3.

Tvedestrandsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. oktober 2022

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Jonas Stein

Merknader

Klage med samtykke

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU