Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-138Bjørn Borgund mot Smaalenenes Avis

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Korrekt sitering

Feil i presentasjon

Redaksjonell uavhengighet

Smaalenenes Avis brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Smaalenenes Avis’ måtte kunne gjengi med egne ord hva varaordfører Bjørn Borgund skal ha uttrykt under et kommunestyremøte i juni, uten å sitere ham ordrett. Samtidig minnet PFU om at mediene må være seg bevisste hvilke ord og karakteristikker som brukes, for at fremstillinger ikke skal få en utilsiktet slagside.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

Smaalenenes Avis publiserte onsdag 14. juni 2023 en nettartikkel med tittelen «Krever at ordføreren skal be innbyggerne sine om unnskyldning – det skjer neppe med det første».

Artikkelen refererte fra et kommunestyremøte, der konstant blinkende lys i Marker vindpark ble tematisert under en interpellasjon. Interpellanten spurte ordføreren om ikke «Markers befolkning er ført bak lyset».

Under mellomtittelen «Irettesatte Borgund» refererte avisa videre til at varaordfører Bjørn Borgund «gikk på talerstolen og kritiserte det han mener er politisk ukultur i Marker», og at det førte til at han ble «klubbet ned av ordføreren», fordi «dette ikke hadde noe med interpellasjonen å gjøre». Det ble også opplyst at Borgund «dro i gang vindkraftdebatten og at kommunen var ført bak lyset», og at det fikk ordføreren til å ta grep nok en gang.

PFUs uttalelse

Smaalenenes Avis refererte i juni 2023 fra et kommunestyremøte, der spørsmål knyttet til at vindmøllene i Marker Vindpark blinket døgnet rundt, kom opp under en interpellasjon.

Klager:
Varaordfører Bjørn Borgund mente Smaalenenes Avis ga en uriktig gjengivelse av hva som skjedde i kommunestyremøtet, og at han ble referert på ting han aldri hadde uttrykt. Han avviste at han skulle ha dradd i gang vindkraftdebatten, og at han hevdet at kommunen var ført bak lyset, slik det ble referert i avisen. Klager ble heller ikke irettesatt, slik det sto i mellomtittelen, men avbrutt uten begrunnelse, innvendte han. Etter klagers mening forsøkte avisen bevisst å sette klagers opptreden i en negativ kontekst, for å sverte en politisk retning til fordel for en annen. Klager stilte også spørsmål ved journalistens habilitet, da journalistens far ifølge klager skal være tidligere Sp-ordfører og «mentor og støttespiller» for dagens Sp-ordfører.

Mediet:
Smaalenenes Avis avviste brudd på god presseskikk, og mente det ikke var gjort noen feil i kommunestyrereferatet. Videre anførte avisens (daværende) redaktørat det ikke var mulig å finne noen minnelig løsning i klagesaken fordi klager ikke klarte å fortelle hva som skulle rettes og hvor han skulle være feilsitert. For øvrig avviste han også at klager faktisk var sitert, og at det derfor heller ikke var aktuelt å gjøre endringer i referatet.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager er omtalt i ett avsnitt i den påklagede artikkelen, under mellomtittelen «Irettesatte Borgund». Slik utvalget leser tittelen, henspiller den på at ordføreren klubbet ned varaordføreren, fordi han mente klageren ikke holdt seg til interpellasjonen. Utvalget kan ikke vite hva som faktisk skjedde i møtet, og kan forstå at klager reagerer på tittelen, dersom ordføreren faktisk ikke irettesatte, men kun avbrøt ham. Ut fra det publiserte fremstår det imidlertid som at tittelen har tilstrekkelig dekning, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4.

Meningsinnholdet skal gjengis korrekt
Klager er ikke direkte sitert i artikkelen, men avisen refererer hva klager skal ha sagt i møtet. Som det går frem av VVP 3.7, skal kilder gjengis korrekt; dersom mediene ikke siterer direkte, har pressen en plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som er uttrykt. Spørsmålet er derfor om Smaalenenes Avis har referert klager på en adekvat måte.

Klager har lagt ved teksten han skal ha fremført, og PFU legger til grunn at denne er korrekt, ettersom Smaalenenes Avis ikke har hatt innsigelser til denne. Utvalget konstaterer at klager skal ha sagt at den omtalte saken i møtet «gjelder politisk ukultur og demokratisk underskudd». At avisen gjengir dette som at klager «kritiserte det han mener er politisk ukultur i Marker», mener utvalget er en akseptabel gjengivelse. Videre kan utvalget ikke se at klager direkte uttalte at kommunen var ført bak lyset. Etter utvalgets mening er dette likevel en akseptabel tolkning av det klager skal ha uttalt. PFU mener også at avisen, ut fra det klager har forelagt, måtte kunne skrive at klager «dro i gang vindkraftdebatten».

På generelt grunnlag minner PFU imidlertid om at mediene må være seg bevisste hvilke ord og karakteristikker som brukes i referater; det er sentralt å unngå at fremstillinger får en utilsiktet slagside.

Ingen habilitetskonflikt
PFU registrerer at klager også har stilt spørsmål ved journalistens habilitet. Som det går frem av VVP 2.2, må redaksjonelle medarbeidere verne om sin uavhengighet, og vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av journalistikken, jf. VVP 2.3. Slik utvalget vurderer det, kan ikke det forhold at journalistens far tidligere var ordfører, innebære at journalisten ikke kan dekke politiske saker i dag, så sant det ikke foreligger direkte koblinger til aktive politikere. Utvalget kan ikke se at det er dokumentert. Når det handler om et verv mange år tilbake i tid, kan PFU heller ikke se at det skulle være noe presseetisk krav å opplyse om det, jf. VVP 2.3.

Smaalenenes Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim

Klagen

Klager er omtalte varaordfører Bjørn Borgund, som mener Smaalenenes Avis ikke har gjengitt riktig fra hva som faktisk skjedde i det aktuelle møtet, og at det er referert utsagn som ikke ble uttrykt under møtet.

Klager skriver: «Setningen: "Men Borgund dro i gang vindkraftdebatten og at kommunen var ført bak lyset" inneholder ikke noe som er sant, i betydningen at det skal ha vært basert på utsagn fra meg, under innlegget på talerstolen. Ingen elementer knyttet til noen vindkraftdebatt ble ytret over hodet, fra verken meg eller andre, og det var interpellanten selv som hadde slått fast at innbyggerne var ført bak lyset, ikke jeg. Heller ikke antydet jeg med andre ord at jeg var enig i dette før jeg ble klubbet.»

Klager opplyser at han dog «har uttrykt det i avisinnlegg tidligere, og også dokumentert at innbyggerne ble løyet for i sakspapirene». Klager skriver: «Denne dokumentasjonen mente ordføreren at ikke igjen skulle bringes inn i saken, da den "ikke ville tilføre noe nytt". Men dette var altså gjort klart for meg på et møte i forkant. Møter som ordfører og varaordfører har hver uke for å avstemme hva vi støtter, ikke støtter og/eller har ulikt syn på. Dette var altså meddelt meg på forhånd, og ikke i kommunestyremøtet som journalisten refererte fra. Det som imidlertid ikke var avklart på forhånd var om jeg allikevel ville holde innlegget. Og heller ikke at ordføreren i tilfellet ville klubbe meg før jeg kom inn på det han ikke ønsket at skulle trekkes inn i saken på nytt.»

Klager anfører: «Sitatfusket i seg selv, isolert sett, er altså ikke noe som rammer meg særlig alvorlig. Det som rammer og opprører meg er at journalisten velger å skrive noe som ikke er sant for å sette/beskrive min opptreden inn i en negativ kontekst. Jeg er ikke kjent med om journalisten var/er kjent med den egentlige grunnen til at jeg ble klubbet.»

Etter klagers mening er dette dessuten «eksempel på journalistens modus operandi, i den hensikt å sverte en politisk retning i kommunen, til fordel for en annen». Klager opplyser: «I den bakenforliggende saken så var Sp (ordførerens gruppe) pådriver mens Venstre (min gruppe) intens motstander.»

Klager stiller spørsmål ved journalistens habilitet: «[Jeg har] i ettertid brakt på det rene at journalisten også er datter av tidligere Sp-ordfører i kommunen. I følge samme avis er samme gammelordfører «mentor og støttespiller» for dagens Sp-ordfører.»

Når det gjelder hva som ble sagt på talerstolen, opplyser klager: «Jeg gikk på talerstolen og sa at kommunens krav var at det ikke skulle gis konsesjon. Men at det var noen subsidiære krav dersom klagen ikke ville bli tatt til følge. Da jeg sa at en politisk ukultur i form av demokratisk underskudd gjorde det mulig å snu dette til at ‘alle krav er innfridd’, så ble jeg klubbet første gang. Jeg spurte om hvorfor, da jeg mente at påpekning av at ingen krav er imøtekommet, heller ikke de tre subsidiære, inkludert kravet om radarstyrt hinderlys, er i høyeste grad innenfor interpellasjonen. Ordføreren lot meg fortsette, uten å kommentere dette.Da jeg kom til (sitat): "......... . Ingen ting er imøtekommet med andre ord. Hvordan kunne dette skje? Jo, vi har ....." så klubbet ordføreren meg for annen gang. Og beordret meg til å sette meg.»

Klager påpeker at ordfører altså var kjent med manus, og «hadde klart uttrykt at dersom [klager] kom inn på prosessen bak godkjenningen så ville han klubbe [klager] (dette er ikke omstridt)».

Klager fortsetter: «Det er derfor heller ikke omstridt at jeg ble klubbet for å bli hindret i å lese videre fra mitt manus om årsaken til det som ordføreren ikke ville be om unnskyldning for. Interpellasjonens ordlyd handlet om at innbyggerne var ført bak lyset under godkjenningsprosessen. Mens ordføreren svarte ut de tekniske utfordringene prosjektet hadde støtt på i ettertid. Ordføreren mente derfor at han hadde rett til å klubbe innlegg som gikk ut over den tekniske diskusjonen (heller ikke omstridt). Selv om det altså var jeg som faktisk holdt meg til interpellasjonens innhold og spørsmål, ikke ordføreren.»

I lys av ovennevnte anføres det brudd på blant annet Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 2.2 og 2.3, om redaksjonell uavhengighet og troverdighet, og åpenhet om bakenforliggende forhold
  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll
  • 3.7, om å sitere korrekt og gjengi meningsinnholdet i det som blir sagt
  • 4.13, om rettelser

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

Smaalenenes Avis avviser brudd på god presseskikk slik: «SVAR: Vi kan ikke se at det er gjort feil på noen av punktene i kommunestyrereferatet.»

For øvrig anfører avisens (daværende) redaktør at det ikke har vært mulig å finne en minnelig løsning fordi klager ikke klarer «å fortelle hva som skal rettes og hvor han skulle vært sitert feil», og at: «Det er forståelig alle alle [sic] – utenom Borgund – da han ikke er sitert. Da blir det umulig for oss å gjøre endringer i referatet fra kommunestyremøtet.»

Replikk fra klager og mediet

Klager bekrefter at det har vært dialog og at avisen tilbudte en rettelse, men anfører: «Problemet er at avisen mener å ikke ha referert noe feil. Og følgelig ikke tilbyr å rette annet enn om jeg kan påvise hvor jeg er direkte feilsitert i anførselstegn (redaktøren: "Med andre ord. Du er ikke sitert feil. Fordi du rett og slett ikke er sitert. God sommer"). Jeg mener at når avisen feilaktig gjengir ting jeg skal ha sagt, men som ikke har vært gjenstand for noen som helst uttalelse eller annen nevnelse, så er det sitatfusk. Og det er ganske så umulig å "rette" til det riktige i hva jeg skal ha sagt om noe som jeg over hodet ikke har sagt noe om. Ingen ting av det jeg faktisk sa er gjengitt på noen måte. Ikke en eneste stavelse av det jeg faktisk sa er gjengitt. Verken i innhold, mening eller som korrekt sitat. Alt som er gjengitt å skulle ha kommet fra meg på talerstolen har journalisten tatt fra interpellantens tekst, ordførerens svar og/eller fra hva avisen har skrevet om meg tidligere. Og også noe som bare er funnet på.»

Slik klager ser det, har avisen også bevisst benyttet «enkeltord i avsnittsoverskriften for å gi en tilsiktet feil assosiasjon til hvordan brødteksten skal forstås». Klager ønsker derfor også å henvise til Vær Varsom-plakatens 4.4 i klagegrunnlaget:

«Som avsnitts overskrift til teksten som jeg har rapportert å være i strid med VVP har avisen benyttet "Irettesatte Borgund". (…) Så det ville ikke vært klanderverdig dersom brødteksten hadde overensstemt i meningsinnhold og/eller forklart begrepsbruken. For det er faktum at ordføreren uttalte en "irettesettelse". Men dette måtte han beklage, og gå tilbake på. Men dette er ikke referert. Hvis det i brødteksten f.eks hadde stått "Ordføreren irettesatte Borgund, men måtte trekke irettesettelsen tilbake" så hadde denne overskriften selvfølgelig vært grei (om enn upresis, og fremdeles med en vinklet konnotasjon). Men i brødteksten fremkommer verken hva Borgund ble irettesatt for eller at ordføreren valgte å trekke tilbake "irettesettelsen". At ordføreren senere valgte å benytte sin makt til å beordre en taler ned fra talerstolen uten å kunne oppgi grunn (av parti-politiske grunner ønsket han ikke å begrunne tildragelsen) fremkommer heller ikke i brødteksten. At denne ureglementerte maktbruken skal være ment å være "irettesettelsen" som avsnittsoverskriften skal ha dekning for er jo ganske søkt. I sak ble jeg altså ikke irettesatt. Jeg ble avbrutt uten uttalt begrunnelse.»

Smaalenenes Avis har ikke kommet med noen ytterligere kommentarer til saken.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Ikke brudd

NN mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.04.2024

Saksnummer

24-019

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU