Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-148Linn Therese Syvertsen mot Karmøynytt

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Anonyme kilder

Karmøynytt brøt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Karmøynytt ikke hadde grunnlag for å publisere en nyhetsartikkel der det uten forbehold ble slått fast at tre unge menn hadde stjålet golfballer, og innrømmet tyveri.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Karmøynytt publiserte i juni 2023 en nyhetsartikkel om et tyveri av golfballer fra Karmøy Golfklubb, og at tre unge menn var tatt på fersken og anmeldt til politiet.

Klager:
Mor til en av de unge mennene, som klaget med samtykke fra ham, mente Karmøynytt uriktig beskyldte dem for tyveri. Ifølge klager plukket de omtalte bare opp golfballer som deretter ble slått ut på banen igjen. Klager mente avisen publiserte anklagene fra golfklubben uten å sjekke om opplysningene stemte. Det er ikke riktig at de omtalte innrømmet tyveri, heller ikke at de er politianmeldt, anførte klager. Ifølge klager ble de unge mennene gjenkjent ved at artikkelen ble spredt i sosiale medier, og andre som var til stede identifiserte dem, noe som medførte en stor belastning.

Mediet:
Karmøynytt anførte at politiet bekreftet at en patrulje var sendt til golfklubben, og at det fra klubben ble gitt signaler om at en anmeldelse ville bli levert. Utover dette kunne ikke politiet si noe mer om saken. Avisen tok også kontakt med klubben, som bekreftet opplysningene i pressemeldingen. Da klager tok kontakt med avisen dagen etter publisering, fikk de unge mennene tilbud om å bli intervjuet og fortelle sin versjon, noe de avslo. Derfor ble ikke saken fulgt opp videre, opplyste avisen. Karmøynytt fremholdt at redaksjonen ikke kjente identiteten til de tre unge mennene, og at de ikke på noen måte ble identifisert i artikkelen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser på generelt grunnlag til at en politianmeldelse innebærer at man utsettes for en sterk beskyldning fra den ene parten i en konflikt. Presseetikken krever at den angrepne i slike tilfeller så vidt mulig skal få samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

Ukjent identitet
I dette tilfellet var imidlertid omtaltes identitet ukjent for redaksjonen på publiseringstidspunktet. Opplysningskontrollen, jf. VVP 3.2, er journalistikkens grunnregel. Når en sentral kilde for å kontrollere om opplysningene er korrekte ikke er tilgjengelig, stilles det desto større krav til at redaksjonen sørger for tilstrekkelig kildekontroll på andre måter. Kravet til korrekt fremstilling faller ikke bort om den angrepne part er anonymisert.

Svikt i kildearbeidet
Slik PFU ser det, har Karmøynytts redaksjonelle kildearbeid sviktet på flere områder i denne saken. For det første registrerer utvalget at det i tilsvarsrunden kommer frem at det ikke var bekreftet at en anmeldelse var levert, slik avisen slår fast. Det var kun varslet en anmeldelse. Heller ikke var det grunnlag for å slå fast at de omtalte hadde stjålet golfballer og innrømmet tyveriet. Politiet bekreftet bare at en patrulje var blitt sendt til stedet. Avisen har basert påklaget artikkel på pressemeldingen fra golfklubben, uten å sjekke med andre kilder om påstandene i denne medførte riktighet, og uten forbehold bragt disse videre.

Karmøynytt har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 27. september 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje

Klagen

Klager er mor til en av de unge mennene, som klager med samtykke fra ham. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.1, om anonyme kilder og 3.2, om opplysningskontroll.

Klager skriver at Karmøynytt mottok en pressemelding med opplysninger som ikke ble undersøkt med disse tre ungdommene eller politiet. Pressemeldingen er uriktig. Det har aldri vært noen tyveri, og politiet kommer til å henlegge saken. Ekstra belastende for guttene, er at de ble gjenkjent gjennom artikkelen, anfører klager.

Klager påpeker at guttene skjøt noen baller på golfbanen, som de hadde plukket opp. Det er riktig at det er brudd på klubbreglene, men ikke et tyveri, noe også politiet har bekreftet til oss, skriver klager.

«At Karmøynytt ikke bruker en eneste kalori på å undersøke om denne saken stemmer, fra en såpass lite seriøs aktør som den lokale golfklubben, er vi svært forundret over - Her er ungdommene den desidert svake part, og de har ikke fått mulighet til å forsvare seg eller kommet med sin side av saken. Etter Karmøynytt skrev om saken, har også flere andre mindre lokale nyhetsformidlere tatt opp saken, som har medført ytterligere belastning for disse guttene. Her mener vi har Karmøynytt har brutt alt av god presseskikk», skriver klager.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

Mediets svar

Karmøynytt påpeker at de tre omtalte alle er over myndighetsalder.

Redaksjonen skriver:

«Karmøynytt fikk henvendelse fra klager allerede dagen etter at artikkelen ble publisert, der de reagerte på omtalen. Vi tilbød da intervju med de berørte for at de kunne presentere sin side av saken. Men dette var ikke klager interessert i. Det har følgelig heller ikke vært mulig å komme frem til en minnelig løsning i saken.

Karmøynytt kan ikke se at vår publisering bryter med de påklagede bestemmelsene i VVP.

Karmøynytt er på generelt grunnlag varsom med omtale av anmeldelser, men mener at en omtale av en varslet anmeldelse er mulig og forsvarlig gitt at det blir grundig redegjort for de faktiske forholdet som anmeldelsen dreier seg om og det ikke presenteres på en måte som kan identifisere de berørte på noen som helst måte.

Kamøynytt har i dette tilfellet grundig redegjort for hva saken gjelder - golfklubbens melding om at det blir ansett som tyveri å plukke opp / forsyne seg med golfballer som ligger på banen og som er klubbens eiendom - og har ikke gitt noen identifiserende opplysninger utover å omtale 'tre unge menn', dvs ikke angitt alder, bosted, bekledning eller andre mulige identifiserbare opplysninger.»

Avisen anfører:

«Det pekes på at artikkelen innledes med en henvisning til en tidligere publisert sak om folk som 'Stjeler fra golfklubben', der tyveriet blir presisert til å gjelde det forholdet at 'folk plukker opp baller fra drivingrangen og bruker dem til å spille på banen med.'

Det har altså vært godt kjent at klubben definerer slik oppførsel som tyveri.

Kommentar til påstått brudd på VVP 3.1: Vi kan ikke se at vi i saken har brukt anonyme kilder. Kilden for informasjonen er behørig angitt i form av henvisning til golfklubben og den pressemeldingen som golfklubben sendte ut om saken, og at det dermed er klubben som sådan som ytrer seg. Det dreier seg om en offisiell og åpen uttalelse fra klubben.

Vi kan heller ikke se at de utsagn som fremkommer i pressemeldingen og i klubbens uttalelse kan karakteriseres som 'negative personkarakteristikker' - og opplysningen om at de anser det omtalte forholdet som et tyveri, som vil bli anmeldt, er heller ikke fremsatt mot noen identifiserbare personer. Det går klart frem hva 'tyveriet' består av, og folk kan på selvstendig grunnlag ta stilling til hvordan de vil vurdere om oppsamling og bruk av golfballer som befinner seg på drivingrangen er å anse som tyveri eller ikke.

(...)

Siden vår sak ikke gjelder angrep på noen navngitte personer og ikke skjer anonymt, mener vi at Karmøynytt ikke kan felles for brudd på VVP 3.1.

Kommentar til påstått brudd på VVP 3.2: (...) Vi kan ikke se at vi har formidlet noen faktiske feil i saken. Det står at de tre unge mennene overfor golfklubben har erkjent de faktiske forholdene, altså at de har plukket opp og brukt golfballer som befant seg på banen. Dette forholdet erkjennes også i klagen (...)

Det springende punktet er altså om dette er å anse som tyveri eller ikke? I følge golfklubben er det det, slik det tidligere er fremkommet i offentlig omtale, og som alle lesere av Karmøynytt tidligere er blitt informert om at klubben betrakter slik oppførsel som.»

Redaksjonen skriver videre:

«Karmøynytt forsøkte å kontrollere opplysningene som fremkom i pressemeldingen. Karmøynytt anser kilden som troverdig. Vi hadde nylig, før denne pressemeldingen kom, publisert et intervju om at golfklubben har store problemer med tyveri. Vi var også i kontakt med vedkommede som sendte oss pressemeldingen, som bekreftet opplysningene som fremkom i meldingen. Karmøynytt var også i kontakt med FSI (Felles straffesaksinntak) i politiet. De bekreftet at en patrulje rykket ut til golfklubben, og at politiet var i kontakt med representant fra klubben der. På daværende tidspunkt var det ikke registrert noen anmeldelse i deres systemer, siden dette var kort tid etter hendelsen. I følge FSI var det signaler om at anmeldelsen ville bli levert. Utover dette kunne/ville ikke politiet på daværende tidspunkt si noe mer om denne saken.

Karmøynytt visste på det tidspunktet saken ble omtalt ikke hvem de tre unge mennene var. Vi hadde følgelig ingen mulighet til å kunne ta kontakt med noen av mennene direkte for å få deres kommentarer til saken.

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at vi har brutt punkt 3.2. Det er tydelig redegjort for det faktiske forholdet, at de involverte skal ha plukket opp baller og spilt med disse, og at disse overfor klubbens representanter har erkjent dette forholdet..

Om dette forholdet er å anse som et tyveri, ikke bare i klubbens forstand, men også i strafferettslig forstand, som politiet må ta stilling til, var det ikke mulig å kunne få bekreftet eller verifisert da artikkelen ble publisert. Vi har forholdt oss til at det er et forhold som klubben anser som så alvorlig at de ville gå til anmeldelse av forholdet, jfr tidligere omtale av sakskomplekset.

At vårt tilbud om oppfølgingssak allerede dagen etter publiseringen, ikke var interessant for klager, medførte at saken derfor ikke ble fulgt opp.»

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører atKarmønytt skriver at det gjelder et tyveri av golfballer, ikke et sted i saken har de skrevet at det gjelder henting av golfballer som deretter har blitt skutt ut på banen igjen.

«Karmøynytt viser til at de har fremstilt det som om guttene har hentet baller på banen, for deretter å skyte disse ut på banen igjen, det medfører ikke riktighet. Karmøynytt har allerede i overskriften skrevet 'Tyver tatt på fersken'!

Karmøynytt ble først oppmerksom på at det guttene hadde gjort var å hente baller på banen, for deretter skyte dem ut igjen da jeg sendte dem en e-post påfølgende dag. Det har de forklart seg om til politiet. Politiet ble oppsøkt neste dag, etter saken i Karmøynytt, de var kritiske til hvordan Karmøynytt fremla saken, da dette ikke medførte riktighet. Guttene er heller ikke blitt politianmeldt slik Karmøy Golfklubb hevder. Politiet var heller aldri blitt kontaktet av Karmøynytt for å bekrefte saken, vi ble selv oppfordret av politiet til å melde saken inn til PFU», skriver klager.

Klager anfører at de ønsket at avisen skulle bringe korrekte fakta om saken, men at de fikk til svar at de omtalte kunne komme til intervju. Det ønsket de ikke, siden de ikke har tilitt til avisen.

«Etter vi avslo et intervju, har vi ikke hørt noe fra Karmøynytt, de ønsket heller ikke å skrive om saken slik at fakta kom frem», fremholder klager.

Videre skriver klager:

Det var andre ungdommer til stede, som har spredt videre hvilke gutter det gjaldt, og det er og sirkulert på sosiale medier om disse etter at saken ble skrevet om i Karmøynytt. Karmøynytt har dermed gjort slik at guttene er blitt identifisert av andre uten å ha mulighet til å forsvare seg mot disse falske anklagene.

(...)

Vi ønsker kun å 'renvaske' guttene og at det fremkommer at det aldri ble utført et tyveri.»

Karmøynytt skriver avslutningsvis:

«Vi har omtalt en sak basert på en pressemelding fra Karmøy golfklubb og på opplysninger innhentet i den forbindelse, herunder redegjørelse for de faktiske forhold. Vi har i utgangspunktet intet mer å tilføye i den forbindelse, men ønsker kort å kommentere at replikken inneholder et par faktiske feil:

- Vi har ikke skrevet eller presentert noen overskrift med 'Tyver tatt på fersken', men har skrevet at 'Tre unge menn tatt på fersken'.

- Vi har skrevet at golfklubben opplyste at de ville bli anmeldt. Opplysningen i replikken om at slik anmeldelse ikke faktisk er sendt inn, er ny for oss. Vi har kun forholdt oss til fakta på tidspunktet for publisering (det er også bakgrunnen for at politiets kommentar ikke er med, siden de ennå ikke hadde mottatt den varslede anmeldelsen).

- Vi har ikke på noen måte identifisert noen av de tre unge mennene, og er heller ikke klaget inn for dette. At andre som var til stede har spredd informasjon i sosiale medier om saken, kan ikke Karmøynytt lastes for eller bli holdt ansvarlig for.

- Klager eller de tre unge mennene avslo dagen etter publiseringen å bidra til å få frem sin side av saken i Karmøynytt.

- Vi kontrollerte med politiet (Felles straffesaksinntak). Vi hadde ikke snakket med Karmøy lensmannskontor på tidspunktet for publisering, hvis det er denne instansen klager har vært i kontakt med og som sier at vi ikke har snakket med de. Vi har snakket med FSI, som er naturlig da saken først havner på deres bord.

Det vises ellers til vår beskrivelse av hva golfklubben legger i anklagen om tyveri og som dermed er grunnlaget for den varslede anmeldelsen for tyveri.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU