Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-221Egil Heinert mot TV 2

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

Reklame og kommersielle interesser

TV 2 brøt ikke god presseskikk

Sportsredaksjonen opplyste ikke om at TV 2 leverte teknisk oppsett og bilder til dommernes videodømming, i artikler og sendinger som handlet om VAR. Pressens Faglige Utvalg fant at dette ikke var et brudd på god presseskikk.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklagede publiseringer

TV 2 publiserte i juli, august og september 2023 flere artikler og TV-program som handlet om videodømming (VAR), og klager viste til flere publiseringer som belyste tidsbruk i VAR-situasjoner, diskusjon om fordeler og ulemper med VAR, tiltak fra Norges Fotballforbund om å forbedre ordningen, samt drøfting av den sju minutter lange VAR-pausen i kampen mellom Odd og Vålerenga.

PFUs uttalelse

Sportsredaksjonen opplyste ikke om at TV 2 leverte teknisk oppsett og bilder til dommernes videodømming, i artikler og sendinger som handlet om VAR. Pressens Faglige Utvalg fant at dette ikke var et brudd på god presseskikk.

TV 2 publiserte i juli, august og september 2023 flere artikler og TV-program som handlet om videodømming (VAR), og klager viste til flere publiseringer som belyste tidsbruk i VAR-situasjoner, diskusjon om fordeler og ulemper med VAR, tiltak fra Norges Fotballforbund om å forbedre ordningen, samt drøfting av den sju minutter lange VAR-pausen i kampen mellom Odd og Vålerenga.

Klager:
Egil Heinert klagde på at TV 2 ikke opplyste om at det finnes en økonomisk binding mellom kanalen og VAR-produksjonen. Klager viste til at TV 2 har avtale med Fotball Media AS om å levere TV-bilder til VAR-dømming, og derfor har økonomisk motiv for å beholde VAR-systemet. Ifølge klager anslås prisen for VAR-produksjonen til ca 15 mill. kroner. Klager anførte at en upartisk dekning av VAR er viktig for norsk fotball, og pekte på flere tilfeller der TV 2s medarbeidere var positive til ordningen, uten at det ble opplyst om avtalen. I tillegg anførte klager at PFU burde vurdere om redaktøren i et slikt tilfelle sto uavhengig av økonomisk påvirkning, om det forelå en binding og interessekonflikt som er i strid med presseetikken, samt om kommersielle interesser fikk øve innflytelse på journalistisk virksomheten til TV 2.

Mediet:
TV 2 avviste brudd på god presseskikk og anførte at redaksjonen har lang erfaring med å drive nyhetsjournalistikk uavhengig av hvilke sportsrettigheter mediehuset har. TV 2 pekte på at det er et klart organisatorisk skille mellom sportsredaksjonen og den kommersielle virksomheten. Å produsere TV-bilder til VAR lå ifølge TV 2 som en betingelse for rettighetsavtalen, og TV 2 har ifølge kanalen ingen påvirkning på avviklingen av kampene og bruken av VAR-systemet. På samme måte har fotballen ingen påvirkning på hvordan TV 2 dekker kampene. Kanalen avviste at noen av TV 2s medarbeidere har noen form for bindinger til VAR. TV 2 avviste at de har kommersielle interesser i VAR, og anførte at det for deres del var en direkte kostnad som måtte dekkes inn, som alle andre kostnader og forpliktelser i avtalen med Fotball Media.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at den ansvarlige redaktør plikter å verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk, jf. Vær Varsom-plakatens 2.1. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer som av økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. I dette tilfellet er bakgrunnen at TV 2 har kjøpt rettigheter til å vise norsk toppfotball, der leveranse av VAR-bilder er en del av avtalen. PFU kan derfor ikke se at det dreier seg om et ønske fra eksterne om å styre journalistisk innhold.

Utløste ikke inhabiliet
Vær Varsom-plakatens 2.8 sier at kommersielle interesser ikke skal ha innflytelse på redaksjonell virksomhet. PFU kan ikke se at produksjon av bilder til videodømming i de påklagede artiklene og sendingene er av en slik kategori.

Utvalget kan se at VAR-pauser i fotballkamper potensielt kan ha en kommersiell verdi, for reklamesendinger. Det er likevel vanskelig å se at det foreligger dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som fører til en interessekonflikt i de påklagede artiklene og TV-sendingen, jf. VVP 2.2.

Rettighetsbelagt sportsinnhold
Det presseetisk mest relevante i dette tilfellet er etter utvalgets syn om det er vist tilstrekkelig åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet, jf.VVP 2.3.

Det er allment kjent at TV 2 har rettigheter til å sende norsk toppfotball. At avtalen med Fotball Media AS inneholder et krav om å levere bilder til videodømming, er etter utvalgets syn ikke av en slik karakter at det må opplyses om hver gang videodømming omtales redaksjonelt. Utvalget merker seg at det i tilsvarsrunden fra partene er vist til publikasjoner som belyser både negative og positive sider ved videodømming i norsk fotball, og PFU finner ikke at de påklagede publiseringene er i strid med god presseskikk.

Tilstrekkelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt
Mye TV-sendt toppidrett er rettighetsbelagt. Det vesentlige i presseetisk forstand er at mediene følger Vær Varsom-plakatens bestemmelser om uavhengighet og integritet i sin dekning. På generelt grunnlag vil PFU oppfordre mediene til å være så åpne som mulig om bakenforliggende forhold. I dette tilfellet finner ikke utvalget at TV 2 har trådt over en etisk grense ved å ikke opplyse om at VAR-bildene stammet fra TV 2s produksjon.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19.12.2023.

Ellen Ophaug,
Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er Egil Heinert, som mener TV 2 ikke har vist åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikum. Klager viser til at TV 2 i tillegg til sin avtale med Fotball Media AS om å vise norsk fotball, forplikter seg til å levere teknisk oppsett og TV-bilder til VAR-dømming. Ifølge klager anslås utgiftene til VAR-produksjonen seg til ca 15 millioner kroner, og poenget er at det foreligger en økonomisk binding mellom TV 2 og VAR, som gjør det presseetisk problematisk når TV 2 skal lage journalistikk om temaet.

Klager mener publiseringene som er klaget inn, bryter med Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.3. I tillegg ber klager utvalget om å vurdere VVP 2.1, 2.2 og 2.8.

En upartisk dekning av VAR er viktig, anfører klager, som bla. peker på at temaet skal opp på årsmøte til toppklubber, og kan påvirke om ordningen skal videreføres i norsk fotball. Avtalen kan påvirke TV 2s journalistikk, men fordi avtalen er konfidensiell, vet ikke allmennheten hvilke bindinger som potensielt ligger mellom mediet og objektene som dekkes.

Klager peker på at avtalen om rettigheter fra 2020 hadde en verdi på 4,5 milliarder kroner, og at de eksklusive rettighetene til norsk toppfotball er ekstra viktige etter at kanalen mistet rettighetene til å vise Premier League. I avtalen ligger at TV 2 skulle levere bilder til den norske VAR-løsningen.

I dekningen av den omdiskuterte VAR-avgjørelsen i kampen mellom Odd og Vålerenga, der det tok sju minutter før et mål ble godkjent, uttalte NFFs dommersjef at det kunne være en fordel med flere kameraer bak mål. Klager anfører at TV 2 kunne ha en kommersiell fordel av dette, uten at kanalen opplyser om bindingen – eller at dommersjefen var ansatt i NFF som gjennom Fotball Media AS er en forretningspartner til TV 2.

Klager viser til at TV 2-profiler som Yaw Amankwah og Jesper Mathiesen har uttalt seg positivt om VAR, uten at det er opplyst i publiseringene at TV 2 har kommersielle bindinger til Norges Fotballforbund. I kommentaren «En debatt der enighet virker umulig» av Mina Finstad Berg drøfter hun forskjellige sider ved VAR, uten å komme inn på bindingen, anfører klager. I en artikkel der NFFs generalsekretær og styremedlem i Fotball Media AS, Karl Petter Løken, tar til orde for å øke antall kameraer, opplyses det heller ikke om de bakenforliggende forholdene.

Ifølge klager er det gjennomgående at det ikke intervjues personer som er motstandere av VAR. Dette skaper en ensidig og unyansert debatt, og står i kontrast til det dominerende synet til norske supportere, skriver klager.

Fotballforbundet har ifølge klager vært åpne om at de har mål om å påvirke gjennom medieavtalen, og viser til at daglig leder for Fotball Media AS har uttalt at de er mer bevisste på å sette klare rammer for ha en rettighetspakke inneholder.

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Mediets svar

TV 2 avviser brudd på god presseskikk og viser til at de har lang erfaring med å drive uavhengig nyhetsjournalistikk uavhengig av hvilke sportsrettigheter de har. TV 2 peker på at de har et klart organisatorisk skille mellom sportsredaksjonen og den kommersielle virksomheten, og peker på at innføringen av VAR var en betingelse for rettighetsavtalen, men at TV 2 ikke har noen påvirkning på avviklingen av kampene og bruken av VAR-systemet.

På samme måte har fotballen ingen påvirkning på hvordan TV 2 dekker kampene. Kanalen avviser at noen av TV 2s medarbeidere har noen form for bindinger til VAR.

TV 2 skriver: «For TV 2 er VAR en integrert del og en direkte kostnad som må dekkes inn av TV 2, som alle andre kostnader og forpliktelser i avtalen med Fotball Media.» Kanalen avviser at de har kommersielle interesser i VAR, heller ikke dersom løsningen skulle utvides med flere kameraer: «Dersom VAR-løsningen skal endres i forhold til det som er avtalt, må det forhandles mellom TV 2 og fotballen. En utvidelse av VAR vil imidlertid som utgangspunkt innebære økte kostnader, og det er ingenting som tilsier at TV 2 vil ha noen økonomisk fordel.»

Kanalen anfører at TV 2 har ikke noe etablert eller omforent syn på VAR, og er uenig i at de artiklene som klager legger fram er brudd på VVP 2.1, 2.2 og 2.8. TV 2 mener det åpenbart ikke er noen 4.14-situasjoner i artiklene, og at det heller ikke er publisert ukorrekte faktiske opplysninger i noen av artiklene. Tvert imot legger kanalen fram en liste med publikasjoner som kanalen mener viser ulike synspunkter på VAR, og at de er behørig omtalt og dekket.

Replikk fra klager og mediet

Klager anfører at avtalen mellom TV 2 og Fotball Media AS er konfidensiell, og slår fast at det eksisterer kommersielle bindinger som ingen har innsikt i ut over partene. Ifølge klager har kanalen interesse i VAR, og peker på at om man innfører reklamepauser i forbindelse med VAR-avgjørelser, vil den kommersielle betydningen være «enorm», både for Fotball Media AS og for TV 2 som kan selge reklame på gunstige tidspunkter i kampen.

Ifølge klager er det ikke allment kjent at det er TV 2 som er leverandør av teknisk oppsett og bilder til bruk for videoassistert dømming (VAR) i norsk fotball, og skriver: «TV 2 legger til grunn at anbudsinvitasjonen fra Fotball Media AS er offentlig tilgjengelig. Det er den ikke. Jeg viser til e-postutveksling mellom undertegnede, TV 2 og sekretariatet i PFU, der det kommer frem at selve anbudsinvitasjonen er å anse som en «forretningshemmelighet»». Allmennheten har ikke innsyn i hva som er avtalt mellom partene, anfører klager.

Klager anfører at om ikke TV 2 felles på VVP 2.3 «vil man i praksis åpne for at en medieaktør kan avtale hva som helst med en rettighetshaver, hemmeligstemple alt, og ikke engang trenge å oppgi hva som faktisk ligger i avtalen».

Da TV 2s kommentator Mina Finstad Berg omtalte VAR i den påklagede artikkelen, fant TV 2 det riktig å opplyse om at kanalen hadde tilbudt å legge til rette for VAR, mens de etter at budrunden var vunnet, mener det ikke er nødvendig, påpeker klager.

Til TV 2s henvisning om at sportsredaksjonen er adskilt fra den kommersielle delen av virksomheten, anfører klager at TV 2s sportsredaktør i VG-artikkelen «TV 2 har tilbudt VAR-løsning for Eliteserien» er den som uttaler seg. Her snakker han varmt om at TV 2 kan levere VAR-tjeneste, samtidig som han skal lede det redaksjonelle arbeidet i TV 2 Sporten.

Klager viser til at redaktøren skal stå fritt og uavhengig overfor grupper som av økonomiske årsaker vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet, og at hans rolleblanding her er et brudd på VVP 2.1: «Tvert imot har [han] en tydelig dobbeltrolle der han er TV 2s «talsmann» for VAR-delen av medieavtalen samtidig som han skal lede redaksjonen som skal drive journalistikk på området.»

Klager anfører ellers at beslutningen om VAR i norsk fotball ikke ble tatt i 2020, slik TV 2 opplyser, men i oktober/november 2021.

Ifølge klager er det varslet at VAR skal opp som tema på de fleste årsmøter i norske toppklubber, og dersom TV 2s journalister skal dekke denne saken så vil de dekke en sak som kan ende som en forhandling mellom fotballen og deres arbeidsgiver. Derfor har dette etter klagers syn stor presseetisk relevans, og klager anfører at journalistene skal også dekke saken med visshet om at deres redaktør sitter med inngående kunnskap om VAR-avtalen.

TV 2 anfører at det er viktig å skille mellom fotballens egne vedtak om organisering og spill, og rettighetskjøp med vilkår i medieavtalen. Kanalen peker på at prosessen rundt rettighetene var velkjente og bredt omtalt, samtidig som selve avtalen kan inneholde forretningsmessige sider som ikke er offentlige.

Kanalen står fast på at de ikke har noen økonomisk interesse i at VAR utvides med flere kameraer, og at det ikke foreligger noen økonomisk binding mellom TV 2 og produktet VAR. Videodømmingen er en forpliktelse og en kostnad for TV 2, påpekes det.

TV 2 anfører at det er helt på siden av saken å påstå at sportsredaksjonen ikke kan opptre fritt og uavhengig. At det er knyttet vilkår og begrensninger til medierettighetene, legger ingen hindre for eller styring av hva redaksjonen kan omtale, anføres det.

TV 2 skriver at det vil være helt naturlig at det må forhandles dersom det blir en endring i VAR-systemet, gitt at TV 2 er forpliktet til å dekke kostnadene. Men utfallet av en diskusjon om endring av VAR-regimet er hypotetisk, og det samme blir det hvorvidt TV 2 må opplyse om mulig bindinger i så fall.

TV 2 avviser at de innklagede publiseringene er brudd på god presseskikk, og skriver at «TV 2s redaksjon(er) og redaktør(er) både tar – og har organisatorisk sikret – sitt redaksjonelle ansvar i tråd med VVP 2.1. Det foreligger ikke noen slike bindinger som 2.2 omtaler, både den forutgående prosessen og TV 2s rettighetskjøp var og er løpende dekket og allmennheten har generell kunnskap om at det er TV 2 som sørger for teknisk produksjon på stadion og redaksjonell dekning av kampene.»

Det avvises også brudd på VVP 2.8, der kanalen anfører at denne bestemmelsen dreier seg om ekstern finansiering og påvirkning av redaksjonen. Her påpekes det at VAR-dømmingen er en teknisk/økonomisk forpliktelse på TV 2 og ikke et tilskudd til dekning av redaksjonell produksjon fra eksterne kommersielle aktører.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU