Hopp til hovedinnhold

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU-sak 23-227Norgesdemokratene mot Utrop

Utrop brøt god presseskikk

Norgesdemokratene ble koblet til voldelige nynazistiske grupper i en nyhetsartikkel. Dette var en sterk beskyldning som partiet skulle fått mulighet til å forsvare seg mot, jf. Vær Varsom-plakatens 4.14.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Utrop publiserte i september 2023 en nyhetsartikkel om en rapport fra Antirasistisk Senter som konkluderte med at flere aktører i ytre høyre-miljøer har bakgrunn fra voldelige nynazistiske grupper.

Klager:
Reinert Skadsem klaget på vegne av Norgesdemokratene, og anførte at Utrop publiserte en rapport med sterke beskyldninger som Norgesdemokratene ikke fikk mulighet til å imøtegå. Klager anførte at Norgesdemokratene åpenbart ikke har bakgrunn fra nynazistiske grupper, og ville ha seg frabedt å bli omtalt som rasister. Norgesdemokratene er et liberaldemokratisk parti og en sterk forkjemper for universelle menneskerettigheter, fremholdt klager.

Mediet:

Utropopplyste at redaksjonen forsøkte å få kontakt med Norgesdemokratene før publisering, uten å lykkes. Utrop erkjente at redaksjonen burde gjort mer for å få svar fra partiet, men anførte at det som fremkom i rapporten kun var en sammenfatning av ideologier, ståsteder og allerede kjente forhold. Anklagene i rapporten var ikke alvorlige nok til at det var nødvendig å vente på partiets imøtegåelse. I stedet fikk klager tilbud om å skrive tilsvar, opplyste redaksjonen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker medienes rett til å sette søkelys på forhold av offentlig interesse, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Det var berettiget å omtale rapporten fra Antirasistisk Senter. Utvalget kan ikke se at omtalen, som var rettet mot partiet Norgesdemokratene og ikke enkeltpersoner, var i strid med VVP 4.3, om stigmatiserende omtale.

I en løpende politisk debatt med skarpe fronter skal det være stor takhøyde, også for sterke karakteristikker av meningsmotstandere. Det vil ofte være tilstrekkelig at den angrepne part får mulighet til å svare i en oppfølgende artikkel, jf. VVP 4.15, om tilsvarsretten.

Sterk beskyldning

Den som utsettes for sterke anklager av faktisk art, skal imidlertid ha mulighet til å imøtegå disse før publisering, jf. VVP 4.14. I dette tilfellet dreide det seg om en nyhetsartikkel, basert på en rapport som slår fast at aktører på ytre høyre-siden i norsk politikk har bakgrunn fra voldelige nynazistiske grupper. Ifølge rapporten er Norgesdemokratene tett knyttet til slike miljøer. Slik utvalget ser det, var dette en direkte kobling til nynazistisk vold og en sterk beskyldning som partiet skulle fått mulighet til å svare på samtidig.

Utrop har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.14.

Oslo, 29. november 2023

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Jonas Stein, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er Reinert Skadsem på vegne av Norgesdemokratene, som anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):

2.2 - om å verne om sin uavhengighet

2.3 - om åpenhet om bakenforliggende forhold

3.2 - om opplysningskontroll og kildebredde

4.1 - om saklighet og omtanke

4.2 - om skille mellom fakta og kommentar

4.3 - om stigmatiserende omtale

4.14 - om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«Utrop har publisert en artikkel med sterke ord om bl.a. Norgesdemokratene der 2 stk. fra ytre venstre har fått uttale seg om de skulle være eksperter og dermed gitt inntrykk av at dette er fakta. Norgesdemokratene har ikke blitt gitt mulighet til samtidig imøtegåelse om de sterke beskyldninger som kommer.

(...)

Hele artikkelen lider av at man blander sammen hvem og hva man snakker og dermed er veldig uklar på hvem som er hva.»

Videre anfører klager:

«Her er det bare å begynne med overskriften:

'Ny rapport: Flere av aktørene har bakgrunn fra voldelige nynazistiske grupper'

Det er klart vi i Norgesdemokratene reagerer da vi åpenbart ikke har bakgrunn fra nynazistiske grupper.

Her er noen andre konkrete ting vi reagerer på:

'mens ledende aktører i Norgesdemokratene har forfektet Eurabiateorien som blant annet 22. juli-terroristen refererte til i sitt manifest.'

Norgesdemokratene vet ikke engang hva Eurabiateorien er.»

Klager viser også til utsagnet «– Man kunne for eksempel valgt å bruke 'høyreekstremisme' eller 'rasisme' som samlebetegnelser for alle gruppene som omtales», og skriver:

«Norgesdemokratene vil ha seg frabedt om å bli omtalt som 'rasister', som faktisk er en definert termologi, uten belegg. Norgesdemokratene er også et av de mest liberaldemokratiske partier som eksisterer i Norge og er sterk forkjemper for universelle menneskerettigheter. Åpenbart reagerer vi da på denne omtalen.»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

Mediets svar

Utrop anfører at redaksjonen forsøkte å få kontakt med Norgesdemokratene før publisering av påklaget artikkel, uten å lykkes: «...men i og med at det som fremkom i rapporten kun var en sammenfatning av ideologier, ståsteder og allerede kjente forhold valgte vi å kjøre

saken uten tilsvar», skriver redaksjonen.

Videre skriver avisen:

«Utrop har tilbudt klager om å skrive tilsvar, noe klageren takket ja til. Tilsvaret inneholdt ingen konkrete tilbakevisning eller forklaringer på kritikken i artikkelen i Utrop, men nye angrep på rapportforfatter (...) Utrop sendte en desket versjon til klager for godkjenning som vedkommende ikke aksepterte.

Utrop erkjenner at vi burde gjort mer for å få svar fra partiet Norgesdemokratene, men anklagene i rapporten som Utrop brakte fram var ikke alvorlige nok til å stoppe saken. De er av generell art, og vi har forsøkt å finne en minnelig løsning uten at det førte frem. Vi kan

ikke akseptere at en trussel om PFU klage skal føre til at vi trykker innhold som igjen bryter med presseetikken. Og tilsvaret, som jeg vedlegger her, som ikke svarer på de faktiske beskyldningene, men som har andre intensjoner som å krenke rapportforfatteren.

Klager kan fremdeles velge å få trykket den redigerte versjonen av innlegget, eller gå videre med ordinær behandling av klagen.

Dersom klager går videre i PFU blir denne mailen å regne som Utrops

endelige svar på tilsvarsrunden.»

Replikk fra klager og mediet

Klager skriver i sin replikk:

«Framstillingen av denne saken (tilsvaret) fra Utrop sin side er falsk som også artikkelen de publiserte, som er basis for PFU klagen. Dessverre kunne vi (Norgesdemokratene) ikke forventet noe annet da vi har lært å kjenne utrop-lusa på gangen. Her vil jeg legge til at redaktør fikk dette svar fra oss uten at han responderte, men brukte bare 10 min på å svare PFU på at han ikke hadde ytterligere kommentar. Som igjen beviser at Utrop sin tilnærming til minnelig løsning er et ultimatum.

Når man skriver om et parti som ytre høyre og setter dette sammen med både nazisme, rasisme og hat bør man vise til klare bevis for slike koblinger og ikke bare slenge slikt om seg. (Er ikke det brudd på presseetikk?) Det har ikke Utrop gjort i artikkelen de har publisert. Artikkelen er lang og ser mer ut som et samarbeid mellom Utrop og forfatter av 'rapporten' der Utrop da ikke bare skriver om en rapport, men faktisk er delaktig i å spre og legitimere rapporten.

(...)

De som vil vite hva Norgesdemokratene står for kan lese vårt program. Hvis noen mener det er ytre høyre som er en totalt meningsløs benevnelse for folk som ikke evner å debattere på et saklig nivå, tar vi gjerne en dialog med slike personer for å finne ut hva de mener.

Når 'rapporten' og artikkel kommer med løse alvorlige påstander uten substans, uklar terminologi, falske fremstillinger og 'Guilt by Association' kan vi selvfølgelig ikke tilbakevise slike påstander.

Det er Utrop sitt ansvar å ikke publisere påstander uten substans eller bevist gi inntrykk av noe annet enn det man faktisk skriver eller har belegg for. Når vi svarer gjør vi det kort til å vise til fakta om artikkelforfatter som i seg selv fratar forfatter all troverdighet. At Utrop anser fakta som angrep sier vel det man trenger å vite om Utrop sin seriøsitet og troverdighet. At Utrop også kommer med påstanden 'nye angrep' fremstår også merkelig. Hvor er de gamle angrepene? Fakta er at vi kan legge fram til bedre belegg for til og med våre mest tendensiøse påstander, enn det Utrop har gjort til noe i artikkelen sin.

(...)

Vi reagerte imidlertid ikke på at Utrop ikke ville trykke det de anser som brudd på presseetikk. Problemet var at Utrop omskrev hele vårt tilsvar og ga oss beskjed om at det omskrevne tilsvar var det vi fikk eller ikke. Hovedproblemet var der at de tok vekk belegg for våre påstander samt der vi svarer konkret på de få konkrete (men usanne) påstander som kom fram i artikkelen mot oss. Altså et av kjernepunktene som spesifikt var nevnt i PFU klagen. Dette kunne vi selvfølgelig ikke gå med på. Sannheten er at Utrop ikke har prøvd å komme oss i møte, men gitt oss et ultimatum om å godta deres eneste omskrevne utkast eller ikke. Dette er ikke konstruktivt ei heller forsøk på minnelig løsning, men åpenbart slik Utrop opererer.

Norgesdemokratene er fortsatt villig til å komme fram til en minnelig løsning, men det er grenser for hva vi vil godta. Vi vil påstå at vi har vært pragmatiske og positivt innstilt til å få til en minnelig løsning med Utrop. Vi vil også påstå at Utrop i denne sak har vært alt annet.

Jeg legger ved korrespondanse med Utrop som underbygger våre påstander.

Utrop har ikke ytterligere kommentarer, og mener redaksjonen har strukket seg langt for å få til en minnelig løsning.

Tilsvarsrunden avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Presseetiske temaer

Dekning for titler og ingresser

Samtidig imøtegåelse

Faktasjekk, kildekritikk og kildebredde

Omtale av barn

Privatliv

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP